Musik C

I musik C lærer du om musik og sang både inden for klassisk musik og rytmisk musik.

I musik på C-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med faget.

På det teoretiske niveau lærer du at identificere forskellige musikalske stilarter og genrer fra såvel vestlig som ikke-vestlig musik. Du lærer endvidere at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig, kulturel og genremæssig synsvinkel.

Du får også undervisning i musiklære, hørelære og musikteori og lærer at analysere musik ved hjælp af grundlæggende begreber og metoder.

På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning i at synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.

Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, som I skal optræde med for et publikum.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og fremlæggelser. I forbindelse med et musikprojekt skal du lave en beskrivelse af arbejdsprocessen. Beskrivelsen danner udgangspunkt for den afsluttende mundtlige prøve.

It indgår i undervisningen som en del af søgning efter kildemateriale, produktion, udførelse og fremlæggelse.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse.

Prøven i musikkundskab tager udgangspunkt i en opgave formuleret af eksaminator inden for kendt stof. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter, og der gives ca. 40 minutters forberedelsestid.

I musikudøvelse skal du fremføre et indstuderet musikstykke sammen med mindst én fra holdet. Eksaminationstiden er ca. 5 minutter pr. elev.