Kemi A

I kemi A får du indsigt i kemiens centrale begreber, lovmæssigheder og eksperimentelle arbejdsmetoder. Ligeledes får du et solidt kendskab til stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

I faget kemi på A-niveau vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Du får viden om sammenhængen mellem struktur og egenskaber for både organiske og uorganiske stoffer og lærer om deres anvendelse i hverdagen og i teknologisk sammenhæng.

Du lærer at udføre beregninger på kemiske problemstillinger og at analysere og fortolke dem. Du lærer også at tilrettelægge og udføre simple kemiske eksperimenter og formidle forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Kemisk fagsprog, herunder navngivning, kemiske formler og reaktionsskemaer
  • Grundstoffernes periodesystem, herunder atommodel og orbitaler
  • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer – også med inddragelse af gasser og opløsninger
  • kemiske reaktioner, der bl.a. handler om homogene og heterogene ligevægte, om termodynamiske tilstandsfunktioner, syre-basereaktioner og om reaktionskinetik
  • organiske reaktionstyper: substitution, addition, elimination, kondensation og hydrolyse

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig. Eksperimentielt arbejde i laboratoriet udgør mindst 16 pct. af undervisningstiden.

I kemi på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og indeholder et centralt udarbejdet opgavesæt, der har udgangspunkt i det gennemgåede stof.

Den mundtlige prøve foregår på grundlag af både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde med en forberedelsestid på ca. 1 time og en eksaminationstid på ca. 30 minutter.