Musik B

I musik B beskæftiger du dig med musik og sang både inden for klassisk og rytmisk musik.

I musik på B-niveau arbejder du både teoretisk og kunstnerisk performativt med faget.

På det teoretiske niveau lærer du at bruge fagets metoder, teori og terminologi i forbindelse med analyse af musik fra såvel vestlige som ikke-vestlige kulturer. Du lærer endvidere at se musikken ud fra en historisk, samfundsmæssig, kulturel og genremæssig synsvinkel.

Du får også kendskab til musikalsk notation og lærer at bruge elementær satsteknik med henblik på at lave enkle arrangementer. Desuden får du undervisning i musiklære, hørelære og musikteori samt i musikhistoriske og musikkulturelle forhold.

På det kunstnerisk performative niveau får du undervisning i at synge og spille en- og flerstemmige sange og satser inden for et dansk og internationalt repertoire. Du lærer om grundlæggende stemmedannelse og basal teknik på rytme-, bas- og akkordinstrumenter.

Du deltager i indstudering og fremførelse af et musikstykke, alene og/eller i gruppe, og lærer at bruge krop, stemme og et bredt spektrum af instrumenter. Repertoiret vil være både dansk og internationalt. I skal indstudere og optræde med et musikalsk arrangement for et publikum.

Undervisningen veksler mellem tematisk klasseundervisning og projektarbejde, der både indeholder teoretiske og praktiske elementer. Musikudøvelsen veksler mellem lærerstyret indstudering og elevstyret gruppesammenspil.

It indgår i undervisningen som en del af søgning efter kildemateriale, produktion, udførelse og fremlæggelse.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse.

Prøven i musikkundskab tager udgangspunkt i kendt stof fra musikemnet eller -projektet og i ukendt parallelstof. Du høres i et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 8 minutters varighed. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelse.

I musikudøvelse skal du fremføre to opgaver, hvoraf den ene kan være en soloopgave. Hver opførelse skal suppleres af en kort redegørelse for det udførte nummers egenart og udtryk. Eksaminationstiden er ca. 8 minutter pr. elev.