Naturgeografi B

Naturgeografi B

I naturgeografi beskæftiger du dig med jordens grundlæggende naturprocesser og naturforhold og deres betydning for menneskets livsvilkår.

I faget naturgeografi på B-niveau får du en forståelse for jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv, lærer om dens opbygning i tektoniske plader og får viden om jordskælv, vulkaner og klimasystemet med vinde og havstrømme. I arbejdet beskæftiger I jer med globale og regionale variationer samt konkrete cases fra Europa og den øvrige verden.

Du lærer at planlægge og gennemføre forsøgsarbejde med systematiske feltobservationer og målinger i forbindelse med geofaglige fænomener og ved hjælp af komplekse geofaglige modeller. I arbejdet indgår brug af tekster, data, kort, diagrammer, profiler, figurer samt analoge og digitale billeder.

Til undervisningen hører desuden formidling af din faglige viden og deltagelse i diskussioner i forhold til forskellige målgrupper med henblik på at skærpe din evne til at argumentere på en kvalificeret måde i den aktuelle samfundsdebat om geofaglige emner, fx klimaspørgsmålet eller drikkevandsressourcer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie i lyset af aktuelle ressource- og miljøforhold
  • Klima og klimaændringer, de natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker det, samt dets betydning for menneskets livsvilkår
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
  • Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
  • Analyse og tolkning af kort og andre rumlige mønstre

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, feltarbejde og ekskursioner.

Der er en del skriftligt arbejde, der omfatter rapportskrivning over dataindsamling og eksperimentelt arbejde, skriftlige øvelser i al almindelighed (herunder arbejde med kort og diagrammer) og produkter som resultat af emne- og projektarbejdet.

It indgår i undervisningen, blandt andet til søgning af data som fx digitale kort og fly- og satellitbilleder, til bearbejdning af billeder i billedbehandlingsprogrammer og til kommunikation og formidling af resultater.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Eksaminationen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 1 times forberedelsestid. 

Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, der tager udgangspunkt i et eller flere af undervisningens temaer. Opgaven skal indeholde en aktuel og fagligt relevant naturgeografisk problemstilling og følges af materiale i form af to bilag, som du skal bearbejde i forberedelsestiden og inddrage i besvarelsen.