Kemi C

I kemi C opnår du et grundlæggende kendskab til kemiens fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden. Ved at udforske og beskrive stoffers egenskaber og reaktioner på forskellige ting, kan man udvikle nye stoffer med nye egenskaber.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og bruge kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får undervisning inden for følgende emneområder:

  • kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
  • grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
  • stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
  • kemiske bindingstyper, tilstandsformer og blandbarhed
  • simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
  • ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse

Undervisningen indeholder vekslende arbejdsformer, blandt andet emne- og projektarbejde og en del eksperimentelt arbejde, hvorunder du lærer at omgås kemikalier og laboratorieudstyr på forsvarlig.

It indgår i dit arbejde, fx i forbindelse med indhentning af data og journalføring over dine forsøg.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som udgøres af et eller flere kendte eksperimenter og et bilagsmateriale. Eksamen kan foregå enten individuelt eller i grupper, og eksaminationstiden er ca. 100 minutter for op til fire eksaminander ad gangen.